สื่อ youtube เรื่อง การบวกเศษส่วน

[ youtube  http://www.youtube.com/watch?v=y08EZVow9XA %5D

Advertisements

การบวกเศษส่วน

การบวกเศษส่วน

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  ใช้วิธีแปลงเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกัน  หรืออาจใช้วิธีคูณไขว้ระหว่างตัวเศษและตัวส่วน  แล้วนำผลคูณที่ได้มาเปรียบเทียบกัน การบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน  โดยทำให้ตัวส่วนของแต่ละจำนวน  เท่ากับ ค.ร.น. ของตัวส่วนทั้งหมดการบวกเศษส่วน  แล้วจึงบวกหรือลบกัน การบวกหรือการลบจำนวนคละ   อาจเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อน  แล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบการบวกเศษส่วน การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับ  ให้นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษ  โดยตัวส่วนคงเดิม  หรือถ้าตัวส่วนหารจำนวนนับได้ลงตัว  ให้นำตัวส่วนหารจำนวนนับ  แล้วจึงนำผลหารมาคูณกับตัวเศษ การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน  ให้นำตัวเศษคูณตัวเศษ  และนำตัวส่วนคูณตัวส่วน การหารจำนวนใดๆ ด้วยเศษส่วน  อาจคิดได้จากการนำจำนวนนั้นคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน  ให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน  แล้วจึงนำไปบวก ลบ คูณ หรือหารกับจำนวนนอกวงเล็บ การแก้โจทย์ปัญหาต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ รู้ถึงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ สิ่งที่โจทย์ถาม  เพื่อวิเคราะห์ว่า จะหาคำตอบด้วยวิธีใด  และเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์  แล้วจึงแสดงวิธีทำและหาคำตอบ

>>  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
      – ไฟล์   powerpoint การบวกเศษส่วน
      – ไฟล์   word  การบวกเศษส่วน
      – ไฟล์   pdf